เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รายวิขาการบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนหนึ่งของงานหลักในวิชาชีพการโรงแรม