การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิขาการบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนหนึ่งของงานหลักในวิชาชีพการโรงแรม