homeโภชนาการ
person
โภชนาการ

ผู้สอน
นาง วิรดา อรรถเมธากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โภชนาการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1749

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

อธิบายความสำคัญของโภชนาการกับสุขภาพ คำนวณปริมาณอาหารและพลังงานที่ร่างกายได้รับ ประเมินภาวะโภชนาการตามสถานการณ์ จัดรายการอาหารที่เหมาะสมและให้โภชนศึกษาแก่บุคลปกติ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะต่าง ๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)