โภชนาการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

อธิบายความสำคัญของโภชนาการกับสุขภาพ คำนวณปริมาณอาหารและพลังงานที่ร่างกายได้รับ ประเมินภาวะโภชนาการตามสถานการณ์ จัดรายการอาหารที่เหมาะสมและให้โภชนศึกษาแก่บุคลปกติ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะต่าง ๆ