โภชนาการ


ผู้สอน
นาง วิรดา อรรถเมธากุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โภชนาการ

รหัสวิชา
1749

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

คำอธิบายวิชา

 

อธิบายความสำคัญของโภชนาการกับสุขภาพ คำนวณปริมาณอาหารและพลังงานที่ร่างกายได้รับ ประเมินภาวะโภชนาการตามสถานการณ์ จัดรายการอาหารที่เหมาะสมและให้โภชนศึกษาแก่บุคลปกติ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะต่าง ๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books