homeโภชนาการ
personperson_add
โภชนาการ

ผู้สอน
นาง วิรดา อรรถเมธากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โภชนาการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1749

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

อธิบายความสำคัญของโภชนาการกับสุขภาพ คำนวณปริมาณอาหารและพลังงานที่ร่างกายได้รับ ประเมินภาวะโภชนาการตามสถานการณ์ จัดรายการอาหารที่เหมาะสมและให้โภชนศึกษาแก่บุคลปกติ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะต่าง ๆ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)