การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

ขวัญชัย แก้วอัมพร

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสตูลสันตยาราม)

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010