วิชาสังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น