การบริหารจัดการชั้นเรียน

สุดารัตน์ บุญสนอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3