เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ๑/๒๕๕๘ (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics and Thai Government) 2 (2-0-4)

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครอง และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองไทย