ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ๑/๒๕๕๘ (ภาคปกติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics and Thai Government) 2 (2-0-4)

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครอง และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองไทย