ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลท่าสัก