กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (รูปเรขาคณิตสามมิติ)

รัฐดาภรณ์ เกตุหนู

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้

2. หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกได้

3. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลมได้

4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้