homeบริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.
person
บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

ผู้สอน
นาง นงลักษณ์ ชูพูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1752

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อรับบริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาหรือนักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาในทุกเรื่องค่ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)