บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อรับบริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาหรือนักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาในทุกเรื่องค่ะ