เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHYSICS 3 (ว30203) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นชั้นเรียนที่ทำการเรียนการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นักเรียนสามารถศึกษา

  • เอกสารการสอน ซึ่งจะมี คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ เนื้อหา และ วีดีโอ ที่เกี่ยวข้อง
  • แบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนได้ส่งงานที่มอบหมาย การบ้าน
  • แบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • คะแนนเก็บภายนอก เพื่อมอบหมายงานอื่น เช่น ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือวัตถุเอกสารที่มอบหมายเป็นพิเศษ และครูผู้สอนจะตรวจผลงานและให้คะแนนผ่านระบบได้