สรวิชญ์ ณีระพันธ์ (กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

GGWP