ห้องเรียนครูปุ้ม

ทศพร ดวงสวัสดิ์

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับนักเรียน