ชาติพันธุ์วิทยา 313

คำอธิบายชั้นเรียน

คำจำกัดความ ขอบข่าย พัฒนาการและแนวคิดของชาติพันธุ์ สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ปัญหา นโยบายและการบูรณาการทางชาติพันธุ์

Definition, scope, development and concepts of ethnicity; social status and cultures of ethnic groups in various areas; ethnic problems, policies and integration