ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทวัส โกฏิฉกรรจ์

โรงเรียนวัดพะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนทุกที่ ทุกเวลา