ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระ วิทวัส โกฏิฉกรรจ์

โรงเรียนวัดพะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เรียนทุกที่ ทุกเวลา