การงาน 2 (คอมพิวเตอร์)

ทัศนัย สุวรรโณ

โรงเรียนชะอวด

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการศึกษาในรายวิชา