การงาน 2 (คอมพิวเตอร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทัศนัย สุวรรโณ

โรงเรียนชะอวด

ใช้ในการศึกษาในรายวิชา