เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว(ที่เหลือยาก)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศศิธร โนนสูง

โรงเรียนคิดถึงวิทยา

โรงเรียนคิดถึงวิทยา เปิดสอนทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจในคณิต เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถเป็นบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รักในวิธีการคิดลัดและรวดเร็ว สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต