เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Wassana Jitpakdee

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558