เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558