เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาวินิฉัยศัตรูพืชและการจัดการ ภาคต้น 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวินิจฉัยลักษณะอาการ และสาเหตุของศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดความผิดปกติกับส่วนต่างๆ ของพืชโดยวิธีการทั่วไปและวิธีเฉพาะทาง และการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีต่างๆ ที่มีอย่างเหมาะสม