วค.1102เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิงแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน