เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วค.1102เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิงแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน