เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ECN-200 Introduction to Economics เทอม 1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ความยืดหยุ่น การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบและการกำหนดรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ เงินเฟ้อและการจ้างงาน


Principles of microeconomics and macroeconomics; basic economics problem, demand and supply, elasticity, production and cost of production, market structure, national income; composition of and determination of nation income, money and banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance, inflation and employment.