ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายปัญญา ทั่งรื่น

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใชประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย