เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

935-141 ทักษะการสื่อสาร 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียน ดังนี้

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และความสัมพันธ์ของการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และการใช้ภาษาไทยได้

2. เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการเขียนงานวิชาการ และการพูดตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ