คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ ส1ภาคเสาร์อาทิตย์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเกี่ยวกับคณิตศาตร์ คำนวณและสถิติพื้นฐาน