ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชัย บุญทน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอน้ำโสม

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสร้างขึ้นเพื่อการจัดการศึกษาแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ เพศ วัย ให้เกิดประโยชน์สู