เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชัย บุญทน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอน้ำโสม

ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสร้างขึ้นเพื่อการจัดการศึกษาแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ เพศ วัย ให้เกิดประโยชน์สู