MATH ROOM

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์

เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น จำนวนเต็ม เรขาคณิต หน่วยการวัด เป็นต้น

มีทั้งที่เป็นรูปแบบเนื้อหาบรรยาย ตัวอย่างข้อสอบ