แนะแนว ม.5

นางสาวรัตนาพร จันดาเบ้า

โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว ม.5