ห้องเรียนครูเอส

นายวีระยุทธ สุภิพัฒโมลี

โรงเรียนบ้านขอนยูง

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำข้นเพื่อให้เด็กนักเรียนที่สนใจหรือต้องการทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอนาษาอังกฤษประจำาคเรียนที่ 1/2558