แนะแนว ม.5

นางสาวรัตนาพร จันดาเบ้า

โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้องรับสู่การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาแนะแนว ม.