เคมีรุ่นเยาว์

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชุมนุมเคมีรุ่นเยาว์ โรงเรียนบึงกาฬ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

เงื่อนไขของการผ่านการประเมิน
ต้องได้จำนวนดาวทั้งหมด 20 ดาว และมีเวลาเรียนเกิน 80 %