ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาในชั้นเรียนใช้ประกอบการสอน นักเรียนชั้น ม.1