ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ม.1

นิธิโรจน์ ชาญชัยอริยเตชิน

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาในชั้นเรียนใช้ประกอบการสอน นักเรียนชั้น ม.1