ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นิธิโรจน์ ชาญชัยอริยเตชิน

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ

เนื้อหาในชั้นเรียนใช้ประกอบการสอน นักเรียนชั้น ม.1