คณิตศาสตร์ ป.1

ยุภาวรรณ สอนประเทศ

โรงเรียนโพธิ์สะอาดวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เป็นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1