คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2

ธนัชชา ทองวิลัย

โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างถูกต้อง