ผู้สอน
อภิชาต ทานิล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นป.1 วิชาคณิตศาตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17635

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

.................เนื้อหาประกอบด้วย จำนวน 0-99 และการใช้จำนวนในชีวิตจริง การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน การดำเนินการของจำนวน และความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ การดำเนินการในการแก้ปัญหาของจำนวนที่ไม่เกิน 99 การประมาณค่าในการคำนวณและการแก้ปัญหา แบบรูปและความสัมพันธ์ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.