เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทเรียนเพลงพื้นบ้าน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ศุลินพร ท้าวจันทร์

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4

บทเรียนนี้สร้างเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของเพลงพื้นบ้านไทย เพื่อเป็นการปลูกฝัง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความหวงแหน ในศิลปะเพลงพื้นบ้านของชาติไทย