บทเรียนเพลงพื้นบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนนี้สร้างเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของเพลงพื้นบ้านไทย เพื่อเป็นการปลูกฝัง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความหวงแหน ในศิลปะเพลงพื้นบ้านของชาติไทย