เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิวพร แสงไทยารักษ์

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีป หลักฐานและขอมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป กระบวนการที่ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของแผนธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผนธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ การลําดับชั้นหิน กําเนิดเอกภพ กาแล็กซี วิวัฒนาการของดาวฤกษ กําเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย ความสองสวางและโชติมาตรของดาวฤกษ สีและ อุณหภูมิผิวของดาวฤกษ ระยะหางของดาวฤกษ เนบิวลา แหลงกําเนิดดาวฤกษ ระบบดาวฤกษ  มวลของ ดาวฤกษ การกําเนิดระบบสุริยะ ดวงอาทิตย เขตของบริวารดวงอาทิตย กลองโทรทรรศน การขนสงและการโคจรของดาวเทียม ระบบขนสงอวกาศ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การวิเคราะห การอภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรูความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่ถูกตองเหมาะสม โดยมุงเนนความเปนไทยควบคู กับความเปนสากล