ห้องเรียนครูหนูอี๊ด

นันทิยา ทิศรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเรื่องสีต่างๆ