การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2-2558

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาหุ่นยนต์