ผู้สอน
ทัศนีย์ สีสัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์หรรษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17658

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายของลําดับ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต การหาพจน์ ทั่วไปของลําดับจํากัด ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต การหาพจน์ต่าง ๆ ของลำดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต และการนําไปใช้ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ความหมายของผลบวก n พจน์แรกของ อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรม เรขาคณิตโดยใช้สูตรและการนําไปใช้

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ ทํางานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์