คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นปีที่1

ซึ้งประกอบด้วยเรื่อง เวลา การบวก การลบ