เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์เบ้ื้องต้น ประโยคที่เป็นประพจน์ ค่าความจริงของประพจน์ ตารางค่า

ความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกนั สัจนิรันดร์การอา้งเหตุผล ประโยคเปิด สัญลักษณ์และค่าความ

จริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ