ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ผู้สอน

สุนันทา บุญเตือน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17662

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์เบ้ื้องต้น ประโยคที่เป็นประพจน์ ค่าความจริงของประพจน์ ตารางค่า

ความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกนั สัจนิรันดร์การอา้งเหตุผล ประโยคเปิด สัญลักษณ์และค่าความ

จริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.