คณิตศาสตร์พาเพลิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นเรียนนี้จะรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2