เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประโยคที่เป็นประพจน์ ค่าความจริงของประพจน์ ตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด สัญลักษณ์และค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ