เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรขาคณิต ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่5

หน่วยการเรียนรู้ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม

1.ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

2.การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

3.การหาความยาวรอบรูปและพื้นของรูปสี่เหลี่ยม

4.โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก