เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรขาคณิต สาระที่3 มาตรฐาน ค 3.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรีย์มาศ สร้อยคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

. เนื้อหาประกอบด้วย รูปคลี่สามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านเเละขนาดของมุม การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทะเเยงมุม อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดละออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ