2559/1 การสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายด้วย limesurvey ซึ่งเป็น opensource สามารถใช้งานฟรี เหมาะกับงานสร้างแบบสอบถามพื้นฐาน และแบบสอบถามงานวิจัยได้