เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2559/1 การสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายด้วย limesurvey ซึ่งเป็น opensource สามารถใช้งานฟรี เหมาะกับงานสร้างแบบสอบถามพื้นฐาน และแบบสอบถามงานวิจัยได้