เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

854-211 Processing Engineeing l - 1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล

Department of Food Technology, Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University.

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร