854-211 Processing Engineeing l - 1/58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร