ผู้สอน
รัชฎาภรณ์ สถานพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การบวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17681

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

16101 คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 160 ชั่วโมง

การอ่าน และการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและ เศษส่วนในรูปทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยมพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสม ผลของคำตอบที่ได้ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ จำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักความสมเหตุสมผลของคำตอบ การสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ การบอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ ของจำนวนนับ และการนำไปใช้ การบอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง การใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ ระบุตำแหน่งของสิ่งต่างๆ อธิบายทิศทาง ระยะทาง แผนที่ แผนผัง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเขียน แผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการ เดินทาง บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ บอกความหมายของเส้นขนาน บอกสมบัติของเส้นขนาน ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และ พีระมิด จากรูปคลี่ การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวแบบรูป การเขียนสมการจากสถานการณ์หรือ ปัญหา และการแก้สมการพร้อมทั้งตรวจ คำตอบ การอ่านกราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม และการเขียน แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ กราฟเส้นอธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

โดยเน้นผู้เรียนให้เรียนรู้การใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา การใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสมการ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันประกอบด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6 /3

ค 1.2 ป.6/1, ป.6/2

ค 1.3 ป.6/1, ป.6/2

ค 1.4 ป.6/1, ป.6/2

ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ค 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ค 3.2 ป.6/1, ป.6/2

ค 4.1 ป.6/1 ค4.2 ป.6/1

ค 5.1 ป.6/1, ป.6/2

ค 5.2 ป.6/1

ค 6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด