3202-2002 การวิจัยตลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด