3202-2002 การวิจัยตลาด

ครูรุ่งทิวา สลากัน

วิืทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด