ผู้สอน
ครู ครูรุ่งทิวา สลากัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17685

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557