3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูรุ่งทิวา สลากัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557