3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

ครูรุ่งทิวา สลากัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557