เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการเกษตรอินทรีย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สรสิช ขันตรีมิตร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอชนแดน

โครงสร้างรายวิชา หลัการเกษตรอินทรีย์

สาระสำคัญ

เกษตรอินทรีย์คือ ระบบเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่ปรับปรุง บกรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และระบบนิเวศทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก

3.2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีพ อย่างมีคุณธรรม